2009 - Bob Kemp

Bob Kemp, 'Aanvullingen en correcties op het Gereformeerde doopboek van IJsselstein in 1639-1645 en 1665', in: Gens Nostra 2009.
Op 1 oktober 2011 vond de uitreiking aan Bob Kemp plaats in Het Utrechts Archief met een mini-symposium waar onder andere spraken Mieke Breij (namens Het Utrecht Archief), Dennis Verhoef en Marcel Kemp.
Het juryrapport:

Nederlandse Prijs voor de Genealogie 2009

Wie de genealogische literatuur bijhoudt, komt een rijk scala aan werkvormen tegen: genealogieën, parentelen, kwartierstaten, en in mindere mate heraldische stukken, monografieën, bronbewerkingen. Qua inhoud verschillen ze, maar qua vorm zijn ze vaak vergelijkbaar. En die inhoud kan variëren van een eenvoudig op een rijtje zetten van vondsten tot een ingenieus combineren en deduceren met behulp van vele details.

Maar af en toe verschijnt er iets dat opvalt door zijn originele aanpak. En dat is het geval met het artikel over het oudste gereformeerde doopboek van IJsselstein dat Bob Kemp  publiceerde in Gens Nostra van juni 2009. Er bleek een probleem te zijn met dat doopboek: de chronologie was verstoord. Dit kwam doordat het niet goed was ingebonden en doordat op een aantal bladzijden de jaaraanduiding ontbrak. Voor velen blééf dat een probleem – als men het al opmerkte –maar voor Bob Kemp werd het een uitdaging. Hij ging uitzoeken hoe de vork in de steek zat. Bij zijn onderzoek beperkte hij zich niet tot het bekijken van het afschrift, maar bekeek ook het origineel en stelde vast uit welke katernen het doopboek was opgebouwd. En hij zocht informatie op in de kerkrekeningen en combineerde die met de gegevens uit het doopboek. Hij vergeleek handschriften en legde een verband met de elkaar opvolgende schoolmeesters. Hij ontdekte dat niet alleen op zondag, maar ook op woensdag kerkdiensten werden gehouden en dus kinderen werden gedoopt.

Met behulp van een tijdrekenkundig register kon nu gekeken worden welke data uit het doopboek correspondeerden met zondagen en woensdagen en zo kon het jaar van de inschrijvingen worden bepaald en de chronologie van de bladen. Van belang daarbij bleek ook dat in IJsselstein in de onderzochte tijd nog de Juliaanse en niet de intussen in dit gebied meer gangbare Gregoriaanse kalender werd gehanteerd.

De uitkomsten werden gecontroleerd door na te gaan of er niet nu dopen in eenzelfde gezin te dicht bij elkaar lagen. In het enkele geval dat dit zo was, kon een plausibele verklaring worden gegeven. Ook ontdekte Bob Kemp nog een uit 1810 stammende kopie van het oudere doopboek met oudere aanvullingen, waarin hij zijn eerdere ontdekkingen bevestigd vond.

De jury was onder de indruk van de unieke aanpak om zo tot de juiste datering van het doopboek te komen. Door het combineren van de verschillende disciplines trok zijn artikel de aandacht.

Hij bereikte zo een fraai resultaat, waarmee hij aan degenen die geïnteresseerd zijn in IJsselstein een grote dienst heeft bewezen. De juiste data van het gereformeerde doopboek uit de jaren 1639-1645 en 1665 worden op een presenteerblaadje aangereikt. Dit alles was voor de jury de aanleiding het artikel van Bob Kemp ‘Aanvullingen en correcties op het Gereformeerde doopboek van IJsselstein in 1639-1645 en 1665’ met de Nederlandse Prijs voor de Genealogie voor het jaar 2009 te bekronen.